Prawo administracyjne młotek na dokumentachPrawo administracyjne

Prawo administracyjne jest uznawane za jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Reguluje stosunki prawne zachodzące pomiędzy podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Dodatkowo obejmuje normy prawne, które określają zasady działania tychże organów wraz z wykonywanymi przez nie czynnościami.

Prawo administracyjne dzieli się na:

 • materialne – określa strukturę organów administracji, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjnego. Do źródeł prawa materialnego zalicza się akty normatywne, które regulują struktury i zadania poszczególnych organów (są to np. ustawy o obywatelstwie polskim czy ustawa prawo budowlane).
 • formalne – obejmuje normy, które określają tryb postępowania organów administracji i jednocześnie wyklucza samowolę w działaniu organów administracji.

Warto wiedzieć o tym, że stosunki prawne, które są regulowane normami prawa administracyjnego, cechuje to, że jeden z podmiotów stanowi organ administracji posiadający z mocy prawa władcze uprawnienia w stosunku do drugiego podmiotu. Uprawnienia te pozwalają na zastosowanie środków przymusu wobec drugiego podmiotu.

Zakres świadczonych usług w dziedzinie prawa administracyjnego

Moi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc z zakresu prawa administracyjnego. Oferta kancelarii obejmuje:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego,
 • sporządzanie i składanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie i składanie odwołań od decyzji wydanych w toku postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie i składanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie i składanie wniosków o wznowienie postępowania,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • występowanie o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie w imieniu Klientów zaświadczeń z urzędów administracji państwowej, samorządowej i urzędów skarbowych.

Przemysław Wasilewski – doświadczony adwokat do Państwa dyspozycji

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego – wspólnie ustalimy szczegóły konsultacji prawnej

Czytaj więcej